16. V8 Fanatics Amerikai autóstalálkozó ÁSZF

V8 Fanatics Amerikai autóstalálkozó Levelek – ÁSZF

Az alábbi ÁSZF a 2022. július 16-án megrendezendő 16. V8 Fanatics Amerikai autóstalálkozó
Levelek (továbbiakban: Rendezvény) házirendjéről szól.
A Rendezvény területén minden látogató (továbbiakban: Résztvevő) saját felelősségére tartózkodik,
a vonatkozó ÁSZF pontjait belépésekor automatikusan elfogadja és tudomásul veszi.
A Rendezvény területén belül és a külső parkolóban a lebonyolítók által kijelölt személyek
(továbbiakban: Szervező) biztosítja az ÁSZF szabályainak betartását.

1. Belépő:

 1. A Rendezvényre történő online elővételes és helyszíni jegyértékesítés csak korlátozott számban, a
  terület befogadóképességét figyelembe véve történik.
  A jegyet a belépést megelőzően, a Szervezők által kijelölt helyen és személyeknél lehet megvásárolni.

2. Jegyárak:

 • Július 16. szombat napijegy: 2.000,- Ft/ fő
 • Gyerekeknek 14 éves korig ingyenes.
 • Amerikai autó tulajdonosoknak: ingyenes, autónként max. 5 főig
 • Sajtó képviselőinek: sajtó igazolvánnyal vagy előre egyeztetve ingyenes.

3. Online, elővételes jegyértékesítés: A https://v8fanatics.hu honlapon lehetőség van kedvezményes,
elővételes jegyvásárlásra. Bankkártyás fizetési szolgáltatónk a Barion ZRT, online számla rendszerünk a
Billingo (Octonull KFT). Rendszerünk a sikeres bankkártyás fizetés után e-mailben küldi a megvásárolt
jegyek névre szóló számláját, ezért fontos, hogy létező, működő e-mail címet kapjunk a vásárláskor.
Belépésnél a számlát kinyomtatva, vagy mobiltelefonon kérjük bemutatni. A visszaélések elkerülése végett
a megvásárolt jegy/jegyek névre szólóak, és csak a helyszínen bemutatott igazolvánnyal, lakcímkártyával
együtt érvényesek. Az adott dátumra szóló elővételes jegyek a jogszabályoknak megfelelően nem
visszaválthatók. A megvásárolt jegyek átruházására az eseményt megelőző 10. napig van lehetőség.
Átruházási kérelmet csak a vásárláskor megadott e-mail címről fogadunk el. A kérelemnek tartalmaznia kell a vevő nevét, címét, telefonszámát és a jegyet ténylegesen felhasználó személy nevét, címét,
telefonszámát és e-mail címét.

2. Parkolási rend:

 • Nem amerikai gépkocsival érkezők részére: a rendezvény területén kívül, egyénileg
 • Amerikai gépkocsival érkező: a rendezvény területén belül, a Rendezvény parkolási
  rendjét betartva

3. Reklámtevékenység

A rendezvény külső- és belső területein szigorúan tilos minden olyan reklámozási-értékesítési- promóciós
megjelenés vagy tevékenység, melyet a szervezők írásos engedélye nélkül végeznek. Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem engedélyezett tevékenységet folytat, a rendezvény területét, a
szervezők felszólítására, haladéktalanul el kell hagynia.

4. Biztonság:

A rendezvény területén gépjárművel a maximális megengedett sebesség: 5 km/h.
A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervezők utasításainak, kéréseinek eleget kell tennie.
Amennyiben többszöri felszólításra sem tesz eleget a kéréseknek, kizárható a rendezvényről. TILOS annak a Résztvevőnek gépjárművet vezetni, aki a biztonságos vezetésben bármilyen betegség, megfelelő pihenés hiánya, vagy bármi egyéb miatt gátolva van!

5. Szerzői jogok

A Résztvevő beleegyezik, hogy a Rendezvény ideje alatt fényképezzék és az eseményt dokumentálandó,
filmezzék. Minden ilyen felvétel minden fajta jogai kizárólag a Szervező kizárólagos tulajdonát képezik! A
résztvevő továbbá belegyezik, hogy a róla készült bármilyen felvétel a Szervező döntése szerint kerül felill. fel nem használásra, és hogy a felhasználásra kerülő minden nemű felvétel szerkesztése és vágása a
Szervező kizárólagos döntésén múlik. A résztvevő beleegyezik, hogy a róla készült felvételek, amelyek a
rendezvényhez kapcsolódó promóciós tevékenységgel kapcsolatosak, bármilyen, a rendezvénnyel
kapcsolatos média- és promóciós célokra felhasználható. A Résztvevő beleegyezik, hogy a
Rendezvénnyel kapcsolatban készült felvételek, azok bemutatása, kiállítása, sugárzása és promóciós
célokra való felhasználása a személyiségi jogait nem sértik, azok rágalmazásnak nem tekinthetők,
valamint, hogy a Szervezővel, annak vezetőségével, hivatalnokaival, ügynökeivel, alkalmazottaival,
tanácsadóival szemben ezekkel kapcsolatban semmilyen követelést nem támaszt! A területen készített
fotók, videók, egyéb adat- képanyagrögzítés magáncélra engedélyezett, egyéb esetben, közlése minden
esetben a szervezők írásos engedélyéhez kötött. Kérjük, hogy megosztásuknál a www.v8fanatics.hu oldalt
tüntessék fel!

6. Kártérítés:

A belépődíj NEM tartalmazza a Résztvevő által helyszínen okozott esetleges kárt. Ezek a Résztvevőt
terhelik, aki köteles a Szervezőnek vagy annak, akinek a kárt okozta a Rendezvény napjától számított 30
napon belül kapott számla ellenében megtérítenie.
Résztvevő köteles kártalanítani a Szervezőket bármilyen nemű panasz, követelés, eljárás esetén,
amelyek harmadik személy által indíttatnak ellenük az Ön, a rendezvény alatt létrejött, bármilyen
cselekedete folytán – ezek kizárólag a résztvevőt terhelik. Ez kivétel nélkül érvényes bármilyen törvény,
jogszabály, rendelet megsértésére, áthágására, és ennek a szabályzatnak a nem betartására.

JOGFELADÁSI NYILATKOZAT

 1. A részvétellel járó kockázatok
  Megértem és tudomásul veszem, hogy egy olyan Rendezvényen való részvétel veszélyes üzem, és hogy a részvétel számos kockázattal és veszéllyel jár. Ilyen veszélyek például – de nem kizárólagosan! – a járművek ütközése gyalogosokkal, járművekkel, más sofőrökkel, rögzített, vagy mozgó tárgyakkal, illetve más a sofőrök gondatlansága okozta balesetek. Továbbá tudomásul veszem, hogy a Rendezvényen való részvétel végződhet a saját, vagy mások súlyos testi sérülésével.
 2. A kockázat felbecsülése
  Teljes mértékben megértettem és tudomásul vettem, hogy a Rendezvényen való részvétel milyen
  kockázatokkal jár. A Rendezvényen ezeknek tudatában önként veszek részt, és tisztában vagyok az
  esetlegesen felmerülő károkkal, veszteségekkel, sérülésekkel.
 3. A szabályoknak és feltételeknek való megfelelés
  Kijelentem, hogy a Rendezvényen való részvételhez szükséges minden feltételnek teljes mértékben
  megfelelek. Tudomásul veszem, hogy a Rendezvény Szervezője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy megbizonyosodjék a felől, hogy a résztvevők megfelelnek-e minden részvételi feltételnek, de nem garantálhatja, hogy ezeknek minden résztvevő megfeleljen.
 4. Felelősség átvállalás
  Amennyiben részt veszek a Rendezvényen, úgy a Szervező, annak vezetősége, hivatalnokai,
  alkalmazottai, tanácsadói, ügynökei és a Rendezvény szponzorainak javára ezennel lemondok a magam, örököseim, végrehajtóim, adminisztrátoraim és törvényes képviselőim nevében minden jelen, és/vagy jövőbeli jogomról, panaszomról és követelésemről, amelyek a Rendezvényen való részvételből közvetve, vagy közvetlenül származó károk, sérülések (beleértve a Rendezvény során az orvosi ellátásból és elsősegélyből adódó károkat, sérüléseket, az esetleges anyagi károkat, sérüléseket, haláleseteket) miatt támasztódnak. Továbbá kötelezem magam, hogy ne pereljem a Szervezőt, annak vezetőségét, hivatalnokait, alkalmazottait, tanácsadóit, ügynökeit és a Rendezvény szponzorait semmilyen, a Rendezvényen való részvételből származó kár, sérülés miatt. Ez a jogfeladási nyilatkozat vonatkozik többek között személyi sérülés, halál, tulajdoni kár, anyagi kár, szerződésszegés, bérkiesés, együttes kárviselés, egyéni kárviselés, szándékos károkozás, gondatlanság eseteire, vagy bármilyen jogilag meghatározható követelésre, ami a Rendezvényen való részvételből adódik (beleértve az eljárási díjakat is).
 5. Kártérítés
  Ezennel kijelentem, hogy minden, a Rendezvényen való részvételemmel közvetlenül, vagy közvetve (a Rendezvény ideje alatt, vagy utána) felmerülő követelés, kártérítési felelősség, jogi felelősség, per és ezeknek költségei kizárólag engem terhelnek; ezek anyagi és jogi terhei alól a Szervezőt, annak
  vezetőségét, hivatalnokait, alkalmazottait, tanácsadóit, ügynökeit és a Rendezvény szponzorait nem
  terhelik. Amennyiben mégis, úgy a szóban forgó összeget teljes mértékben köteles vagyok megtéríteni, és a Szervezőről, annak vezetőségéről, hivatalnokairól, alkalmazottairól, tanácsadóiról, ügynökeiről és a Rendezvény szponzorairól minden jogi és erkölcsi felelősséget átvállalok.

Elolvastam és megértettem ezt a jogfeladási nyilatkozatot, megértettem és tudomásul
vettem, hogy belépéssel alapvető jogokról mondtam le. Mindezt teljesen szabad
akaratomból, minden anyagi érdek, fenyegetés, zsarolás nélkül teszem. Elismerem, hogy
ez a jogfeladási nyilatkozat teljes és feltétel nélküli felelősség átvállalás, a hatályos
jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben. Beleegyezem, hogy ha a
nyilatkozat bármelyik részét érvénytelenné nyilvánítanák, a jogfeladás akkor is teljes
érvényű és erejű maradjon.