13. V8 Fanatics Amerikai autóstalálkozó Levelek – ÁSZF

Az alábbi ÁSZF a 2020. augusztus 20.-án megrendezendő 13. V8 Fanatics Amerikai autóstalálkozó Levelek (továbbiakban: Rendezvény) házirendjéről szól.

A Rendezvény területén minden látogató (továbbiakban: Résztvevő) saját felelősségére tartózkodik, a vonatkozó ÁSZF pontjait belépésekor automatikusan elfogadja és tudomásul veszi.

A Rendezvény területén belül és a külső parkolóban a lebonyolítók által kijelölt személyek (továbbiakban: Szervező) biztosítja az ÁSZF szabályainak betartását.

  1. Belépő:

1/1 A Rendezvényre történő online elővételes és helyszíni jegyértékesítés csak korlátozott számban, a terület befogadóképességét figyelembe véve történik.
A jegyet a belépést megelőzően, a Szervezők által kijelölt helyen és személyeknél lehet megvásárolni.

1/2 Jegyárak:

Csütörtöki (aug.20.) napijegy: 2.000,- Ft/ fő
Gyerekeknek 14 éves korig, szülői kísérettel: ingyenes.
Amerikai autó tulajdonosoknak: ingyenes, autónként max. 5 főig
Sajtó képviselőinek: sajtó igazolvánnyal vagy előre egyeztetve ingyenes.

1/3.   Online, elővételes jegyértékesítés: A https://v8fanatics.hu honlapon lehetőség van kedvezményes, elővételes jegyvásárlásra. Bankkártyás fizetési szolgáltatónk a Barion ZRT, online számla rendszerünk a Billingo (Octonull KFT). Rendszerünk a sikeres bankkártyás fizetés után e-mailben küldi a megvásárolt jegyek névre szóló számláját, ezért fontos, hogy létező, működő e-mail címet kapjunk a vásárláskor.
Belépésnél a  számlát kinyomtatva, vagy mobiltelefonon kérjük bemutatni.
A visszaélések elkerülése végett a megvásárolt jegy/jegyek névre szólóak, és csak a helyszínen bemutatott igazolvánnyal, lakcímkártyával együtt érvényesek. Az adott dátumra szóló elővételes jegyek a jogszabályoknak megfelelően nem visszaválthatók. A megvásárolt jegyek átruházására az eseményt megelőző 10. napig van lehetőség. Átruházási kérelmet csak a vásárláskor megadott e-mail címről fogadunk el. A kérelemnek tartalmaznia kell a vevő nevét, címét, telefonszámát és a jegyet ténylegesen felhasználó személy nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét.

2. Parkolási rend:
– Nem amerikai gépkocsival érkezők részére: a rendezvény területén kívül, egyénileg
– Amerikai gépkocsival érkező: a rendezvény területén belül, a Rendezvény parkolási rendjét betartva

3. Reklámtevékenység
A rendezvény külső- és belső területein szigorúan tilos minden olyan reklámozási-értékesítési- promóciós megjelenés vagy tevékenység, melyet a szervezők írásos engedélye nélkül végeznek. Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem engedélyezett tevékenységet folytat, a rendezvény területét, a szervezők felszólítására, haladéktalanul el kell hagynia.

4. Biztonság

A rendezvény területéngépjárművel a maximális megengedett sebesség: 5 km/h.
A szabadtéri rendezvény területén a résztvevők egymástól 1,5m távolságot kötelesek tartani.
Amennyiben a 1,5m távolság nem tartható, szájmaszk viselése kötelező!


A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Szervezők utasításainak, kéréseinek eleget kell tennie. Amennyiben többszöri felszólításra sem tesz eleget a kéréseknek, kizárható a rendezvényről. TILOS annak a Résztvevőnek gépjárművet vezetni, aki a biztonságos vezetésben bármilyen betegség, megfelelő pihenés hiánya, vagy bármi egyéb miatt gátolva van!

5. Szerzői jogok
A Résztvevő beleegyezik, hogy a Rendezvény ideje alatt fényképezzék és az eseményt dokumentálandó, filmezzék. Minden ilyen felvétel minden fajta jogai kizárólag a Szervező kizárólagos tulajdonát képezik! A résztvevő továbbá belegyezik, hogy a róla készült bármilyen felvétel a Szervező döntése szerint kerül fel- ill. fel nem használásra, és hogy a felhasználásra kerülő minden nemű felvétel szerkesztése és vágása a Szervező kizárólagos döntésén múlik. A résztvevő beleegyezik, hogy a róla készült felvételek, amelyek a rendezvényhez kapcsolódó promóciós tevékenységgel kapcsolatosak, bármilyen, a rendezvénnyel kapcsolatos média- és promóciós célokra felhasználható. A Résztvevő beleegyezik, hogy a Rendezvénnyel kapcsolatban készült felvételek, azok bemutatása, kiállítása, sugárzása és promóciós célokra való felhasználása a személyiségi jogait nem sértik, azok rágalmazásnak nem tekinthetők, valamint, hogy a Szervezővel, annak vezetőségével, hivatalnokaival, ügynökeivel, alkalmazottaival, tanácsadóival szemben ezekkel kapcsolatban semmilyen követelést nem támaszt! A területen készített fotók, videók, egyéb adat- képanyagrögzítés magáncélra engedélyezett, egyéb esetben, közlése minden esetben a szervezők írásos engedélyéhez kötött. Kérjük, hogy megosztásuknál a www.v8fanatics.hu oldalt tüntessék fel!

6. Kártérítés

A belépődíj NEM tartalmazza a Résztvevő által helyszínen okozott esetleges kárt. Ezek a Résztvevőt terhelik, aki köteles a Szervezőnek vagy annak, akinek a kárt okozta a Rendezvény napjától számított 30 napon belül kapott számla ellenében megtérítenie.

Résztvevő köteles kártalanítani a Szervezőket bármilyen nemű panasz, követelés, eljárás esetén, amelyek harmadik személy által indíttatnak ellenük az Ön, a rendezvény alatt létrejött, bármilyen cselekedete folytán – ezek kizárólag a résztvevőt terhelik. Ez kivétel nélkül érvényes bármilyen törvény, jogszabály, rendelet megsértésére, áthágására, és ennek a szabályzatnak a nem betartására.

JOGFELADÁSI NYILATKOZAT

  1. A részvétellel járó kockázatok

Megértem és tudomásul veszem, hogy egy olyan Rendezvényen való részvétel veszélyes üzem, és hogy a részvétel számos kockázattal és veszéllyel jár. Ilyen veszélyek például – de nem kizárólagosan! – a járművek ütközése gyalogosokkal, járművekkel, más sofőrökkel, rögzített, vagy mozgó tárgyakkal, illetve más a sofőrök gondatlansága okozta balesetek. Továbbá tudomásul veszem, hogy a Rendezvényen való részvétel végződhet a saját, vagy mások súlyos testi sérülésével.

2. A kockázat felbecsülése

Teljes mértékben megértettem és tudomásul vettem, hogy a Rendezvényen való részvétel milyen kockázatokkal jár. A Rendezvényen ezeknek tudatában önként veszek részt, és tisztában vagyok az esetlegesen felmerülő károkkal, veszteségekkel, sérülésekkel.

3. A szabályoknak és feltételeknek való megfelelés

Kijelentem, hogy a Rendezvényen való részvételhez szükséges minden feltételnek teljes mértékben megfelelek. Tudomásul veszem, hogy a Rendezvény Szervezője minden szükséges intézkedést megtesz, hogy megbizonyosodjék a felől, hogy a résztvevők megfelelnek-e minden részvételi feltételnek, de nem garantálhatja, hogy ezeknek minden résztvevő megfeleljen.

4. Felelősség átvállalás

Amennyiben részt veszek a Rendezvényen, úgy a Szervező, annak vezetősége, hivatalnokai, alkalmazottai, tanácsadói, ügynökei és a Rendezvény szponzorainak javára ezennel lemondok a magam, örököseim, végrehajtóim, adminisztrátoraim és törvényes képviselőim nevében minden jelen, és/vagy jövőbeli jogomról, panaszomról és követelésemről, amelyek a Rendezvényen való részvételből közvetve, vagy közvetlenül származó károk, sérülések (beleértve a Rendezvény során az orvosi ellátásból és elsősegélyből adódó károkat, sérüléseket, az esetleges anyagi károkat, sérüléseket, haláleseteket) miatt támasztódnak. Továbbá kötelezem magam, hogy ne pereljem a Szervezőt, annak vezetőségét, hivatalnokait, alkalmazottait, tanácsadóit, ügynökeit és a Rendezvény szponzorait semmilyen, a Rendezvényen való részvételből származó kár, sérülés miatt. Ez a jogfeladási nyilatkozat vonatkozik többek között személyi sérülés, halál, tulajdoni kár, anyagi kár, szerződésszegés, bérkiesés, együttes kárviselés, egyéni kárviselés, szándékos károkozás, gondatlanság eseteire, vagy bármilyen jogilag meghatározható követelésre, ami a Rendezvényen való részvételből adódik (beleértve az eljárási díjakat is).

5. Kártérítés

Ezennel kijelentem, hogy minden, a Rendezvényen való részvételemmel közvetlenül, vagy közvetve (a Rendezvény ideje alatt, vagy utána) felmerülő követelés, kártérítési felelősség, jogi felelősség, per és ezeknek költségei kizárólag engem terhelnek; ezek anyagi és jogi terhei alól a Szervezőt, annak vezetőségét, hivatalnokait, alkalmazottait, tanácsadóit, ügynökeit és a Rendezvény szponzorait nem terhelik. Amennyiben mégis, úgy a szóban forgó összeget teljes mértékben köteles vagyok megtéríteni, és a Szervezőről, annak vezetőségéről, hivatalnokairól, alkalmazottairól, tanácsadóiról, ügynökeiről és a Rendezvény szponzorairól minden jogi és erkölcsi felelősséget átvállalok.

Elolvastam és megértettem ezt a jogfeladási nyilatkozatot, megértettem és tudomásul vettem, hogy belépéssel alapvető jogokról mondtam le. Mindezt teljesen szabad akaratomból, minden anyagi érdek, fenyegetés, zsarolás nélkül teszem. Elismerem, hogy ez a jogfeladási nyilatkozat teljes és feltétel nélküli felelősség átvállalás, a hatályos jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben. Beleegyezem, hogy ha a nyilatkozat bármelyik részét érvénytelenné nyilvánítanák, a jogfeladás akkor is teljes érvényű és erejű maradjon.